Tuplapoistot vuosina 2020-2023

Vuoden 2020 alussa astui voimaan laki, jolla kannustetaan yrityksiä kaluston hankintaan. Vuosien 2020-2023 aikana hankituista koneista, kalustosta tai niihin verrattavasta käyttöomaisuudesta on mahdollista tehdä korotetut poistot verotuksessa.

Normaalisti poistot kone- ja kalustohankinnoista ovat 25%. Vuosina 2020-2023 voi tehdä normaalia suuremmat poistot, kuitenkin enintään 50% verovuotta kohti. Edellytyksenä korotetun poiston vähentämiselle verotuksessa on, että koneen tai laitteen pitää olla verovelvollisen uutena hankkima ja lain voimassaoloaikana käyttöönotettu. Lisäksi poiston kohteena oleva kone tai laite on verovelvollisen elinkeinotoiminnan käytössä ja että poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa.

Poikkeuksena maatalouden verotus, jossa korotetun poiston tekeminen ei edellytä poiston vähentämistä kuluna kirjanpidossa. Tämä johtuu siitä, että kaikki maatalouden harjoittajat eivät ole kirjanpitovelvollisia, minkä lisäksi maatalouden verotus on maksuperusteista.

Koneesta tai laitteesta saa tehdä korotetun poiston ensimmäisen kerran sinä verovuonna, jona kone tai laite otetaan käyttöön, ja sitä seuraavina verovuosina lain voimassaoloaikana. Esimerkiksi verovuonna 2020 käyttöönotetusta koneesta tai laitteesta saa tehdä korotetun poiston verovuosina 2020-2023, ja verovuonna 2023 käyttöönotetusta laitteesta tai laitteesta saa tehdä korotetun poiston ainoastaan verovuonna 2023.

 

Poistoista yleisesti

Jos yritykselläsi on käyttöomaisuutta, tulee sille laatia poistosuunnitelma. Poistosuunnitelma tehdään sen perusteella millainen omaisuus on kyseessä.

Jos hankitun omaisuuden todennäköinen käyttöikä on alle kolme vuotta, voit vähentää hankintakulun kokonaisuudessaan hankintavuonna. Samoin voit vähentää kulut kerralla, jos sen hankinta hinta on korkeintaan 850euroa. Tällaisia pienhankintoja voit vähentää vuodessa yhteensä 2 500 eurolla.

Käyttöomaisuuteen voi kuulua esimerkiksi:

– Rakennuksia

– Koneita

– Kalusteita

Tässä muutamia esimerkkejä:

– Irtain kuluva käyttöomaisuus poistetaan enintään 25% vuotuisin poistoin

– Puusta tai siihen verrattavasta aineesta rakennettujen kevyiden rakennelmien hankintameno poistetaan enintään 20% vuotuisin poistoin

– Vesialuksen hankintameno poistetaan enintään 10% poistoin

– Myymälä-, tehdas, varasto-, työpaja-, talous- ja muut niihin verrattavat rakennukset poistetaan enintään 7 % poistoin

– Toimisto-, asuin- ja muut niihin verrattavat rakennukset. poistetaan enintään 4 % poistoin.

Kulumattomasta käyttöomaisuudesta ei voi tehdä poistoja, tähän kuuluvat maa-alueet, arvopaperit (esimerkiksi huoneisto-osakkeet tai liikeosakkeet) sekä muut vastaavat hyödykkeet.